Seminario con Yachi & Shaun Hirai   Llivia (Girona)

  30 Abril - 1 Mayo, 2012